Cirkel van Dou

Jan Pieterszoon Dou
Cirkel van Dou
Het cirkelkompas stamt uit het jaar 1748 en is gemaakt door Cornelis Leendert Landmeter uit Lippenhuizen. Het was in bezit van de laatste beurtschipper van Gorredijk: Steffen van der Werf en is aan het museum verkocht.
In 1612 verscheen van de hand van de landmeter Jan Pieterz. Dou een boekje met de titel "Tractaet vant maken ende Gebruycken eens nieu gheordonnerden Mathematischen Instruments" In dit boekje werd, zoals de titel zegt, een nieuw landmeetkundig instrument beschreven. Dou was daartoe gekomen omdat hij niet tevreden was met het bestaande landmeetkundige instrumentarium en daarom had hij een instrument laten maken wat anders als naar ghemene lantmeters stijl ghemaekt was.

Dit Nieuwe instrument had hij ondermeer gebruikt bij de droogmakerij van de Beemster. Het werd gedurende bijna 200 jaar het meest gebruikte instrument van de Nederlandse landmeters. Door zijn vorm onderscheidde het zich duidelijk van andere hoekmeetinstrumenten uit die tijd en is daardoor goed herkenbaar. Dit instrument is men later Cirkel van Dou of Hollandse Cirkel gaan noemen.