Klaas Kornelis De Vries

Klaas Kornelis De Vries, in 1800 in Leeuwarden geboren, was in de eerste helft van de jaren twintig zilversmidsknecht in Gorredijk. In 1826 vertrok hij met zijn vrouw en twee in Gorredijk geboren kinderen naar zijn geboortestad, waar hij tot zijn dood in 1870 als zilversmid gevestigd bleef. Ook zijn zoons Reindert en Kornelis beoefenden daar dit beroep.

Ale Jans Oosterbaan

PAle Jans Oosterbaan Meesterteken
Nadat na de Franse tijd het Koninkrijk der Nederlanden was ingesteld, werd de vestiging als zelfstandig zilversmid kenne­lijk iets gemakkelijker, maar het gaf vaak een karig bestaan. In 1816 had Gorredijk naast de drie genoemde zilversmeden (Halbetsma, Gaastra en Compaan) en de knecht Elgersma nog twee bij hen werkende knechten. Het waren Ale Jans Oosterbaan, in 1791 in Gorredijk geboren als zoon van Jan Freerks Oosterbaan en Antje Jans, en Paulus Lammerts Paulides, in 1788 in Heerenveen geboren. Het jaar daarop (1817) was OOSTERBAAN zelfstandig zilversmid, wat hij bij de volkstelling van 1839 nog was. Dat het vak hem geen voldoende bestaan bood (hij had zes kinderen) zal de reden geweest zijn dat hij rond 1850 brood- en banketbakker werd. Hij overleed in 1865.

Paulus Lammerts Paulides

Paulus Lammerts Paulides Meesterteken
Paulus Lammerts Paulides was als zoon van Lammert Paulus Paulides en Neeltje Jetses in 1788 in Heerenveen geboren. Zijn vader woonde later als zaagmolenaarsknecht in Gorredijk. Diens broer was Johannes Paulus Paulides, de Heerenveense zilversmid die in 1809 voor de Nederlands Hervormde gemeente van Gorredijk een avondmaalsbeker maakte. Paulus Paulides, die het vak mogelijk bij zijn oom zal hebben geleerd, staat in Gorredijk vanaf 1816 vaak als zilversmids-knecht vermeld, maar ook wel als arbeider, schoenmakers- en schippersknecht. Bij de volkstelling van 1829 was hij zilver­smid, maar tien jaar later weer knecht. In de jaren vijftig werd zijn beroep als winkelier aangegeven, al werd hij bij zijn overlijden in 1861 weer zilversmid genoemd. Blijkbaar kon hij zelfstandig de kost niet met zilversmeden verdienen, wat later bij veel collega's het geval bleek te zijn en ook bij Douwe Compaan en Ale Oosterbaan al is gebleken. De concurrentie van de 'grote' zilversmeden Hidde Jacobus Halbetsma en vooral de Gaastra's, die bij de personele omslag veel hoger werden aangeslagen, zal te groot geweest zijn.

Petrus Gerhardus Oosterbaan

Petrus Gerhardus Oosterbaan Meesterteken
Petrus Gerhardus Oosterbaan werd in 1829 in Gorredijk geboren als zoon van Freerk Jans Oosterbaan en Tjitske Harings Steensma. Hij werd bij zijn trouwen in 1854 koopman genoemd en daarna kasthouder, dat wil zeggen handelaar in gouden en zilveren voorwerpen, mogelijk voor zijn oom Me Jans Oosterbaan. Na 1860 stond hij als goud- en zilversmid te boek, maar na 1877 als arbeider. In 1893 is hij vanuit Kortezwaag, waar hij als weduwnaar bij zijn broer inwoonde, naar Amsterdam vertrokken.

Rienk Jelles Steltman

Rienk Jelles Steltman Meesterteken
Rienk Jelles Steltman werd in 1804 in Drachten geboren, waar hij ook in 1858 zou overlijden. In Gorredijk oefende hij, nadat hij in 1828 was getrouwd met Sibbeltje Andries Zwaga uit Wijnjeterp, in de jaren 1830-1844 het zilversmidsvak uit.

Gerben Hermanus Sterringa

Gerben Hermanus Sterringa Meesterteken
Gerben Hermanus Sterringa werd in 1822 in Gorredijk geboren als zoon van de boekverkoper, verver, glazenmaker en winkelier Hermanus Tjesses Sterringa, een broer van Ale Jans Oosterbaans vrouw. an deze Hermanus bezit het Streekmu­seum Opsterlán verscheidene schilderijen, zoals dorpsgezichten, die laten zien dat Gerben zijn kunstzinnige aanleg niet van een vreemde had. Ook Gerben staat meest te boek als verver, zoals ook bij zijn trouwen in 1858. Het zal zijn hoofdbe­roep geweest zijn. Bij zijn overlijden in 1868 werd hij echter wel als zilversmid vermeld, welk vak hij mogelijk bij zijn zwager Gerrit Johannes Kromzigt zal hebben uitgeoefend. Zijn weduwe hertrouwde met de in Assen geboren koperslager Albert Jans van der Veen. Uit de vermelding van het gebruik van Sterringa's meesterteken tot en met 1903 kan worden opgemaakt dat zij (of Van der Veen) de zilverhandel van haar eerste man voortzette. Na haar dood in 1904 noem­de Van der Veen zich trouwens ook goudsmid, welk beroep ook bij zijn overlijden in 1915 werd vermeld.

Gerrit Johannes Kromzigt

Gerrit Johannes Kromzigt Meesterteken
Gerrit Johannes Kromzigt werd in 1813 in Oudega geboren. Toen hij in 1847 trouwde met Gerben Sterringa's zuster aaike, oefende hij het beroep van zilversmid al in Gorredijk uit. Hij zou dat blijven doen tot zijn dood in 1881, eerst als zelfstandige, maar nadat hij na een langdurige afwezigheid in 1869 terugkwam, als knecht. De laatste jaren van zijn leven woonde hij met dat beroep in Kortezwaag.

Wouter Pieters Van Der Bij

Wouter Pieters Van Der Bij Meesterteken
Wouter Pieters Van Der Bij werd in 1834 in Kortezwaag geboren als zoon van een timmerknecht. Zijn moeder was als weduwe al jong `winkelierske' en Wouter leerde het goud- en zilversmidsvak, dat hij later bij zijn moeder thuis uitoefende. Toen hij in 1875, een paar jaar na zijn moeders overlijden, trouwde, was dat al zo'n tien jaar zijn beroep, en ook daarna zette hij dit voort. In de jaren tachtig echter werd hij winkelier, waarbij hij tevens sterke drank verkocht. Ook bij zijn overlijden in 1898 werd hij winkelier genoemd.